LFFC 2017 TAISYKLĖS

2017-07-31

LIETUVOS RESPUBLIKOS XXXII ŽŪKLĖS MUSELINE MEŠKERE ČEMPIONATO TAISYKLĖS

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Varžybos museline meškere yra laikoma sportinė žvejyba naudojant įprastą muselinę meškerę, muselinį valą, muselinę ritę ir dirbtines museles, dalyviams varžantis tarpusavyje pagal šias, iš anksto nustatytas taisykles.

1.2. Šios taisyklės yra paruoštos remiantis Tarptautinės sportinės žūklės museline meškere federacijos (Confédération Internationale de la Pêche Sportive- CIPS) rekomendacijomis.

1.3. Kiekvienas varžybų dalyvis yra pats atsakingas už savo saugumą varžybų metu. Varžybų organizatoriai nėra atsakingi už bet kokią žalą, padarytą varžybų dalyviui ar jo turtui varžybų metu.

1.4. Kiekvienas varžybų dalyvis visų varžybų metu privalo nešioti dalyvio ženklelį, prisegtą aiškiai matomoje vietoje. Dalyvio ženklelį dalyviai gauna registracijos metu, prieš varžybas.

1.5. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo turėti ir registracijos metu pateikti galiojantį leidimą, suteikiantį teisę žvejoti varžybų vandens telkinyje. Dalyviai, neturintys galiojančio leidimo – varžybose neregistruojami.

2. PARAIŠKŲ DALYVAUTI VARŽYBOSE PATEIKIMO TVARKA

2.1. Asmenys norintys dalyvauti varžybose, registruojasi varžybų nuostatuose nurodyta tvarka.

2.2. Dalyvių skaičius varžybose yra ribojamas iki 20. Esant poreikiui bei fizinėms galimybėms ir vyr. teisėjo leidimui bendras dalyvių gali būti padidintas iki 24 dalyvių.

3. SEKTORIAI

3.1. Viename sektoriuje žvejoja vienas dalyvis.

3.2. Varžybų organizatoriai nustato ir pažymi upės sektorius, ne trumpesnis kaip 100 m. įvertindami vietovės sąlygas. Sektoriai parenkami ir nustatomi taip, kad visi varžybų dalyviai turėtų kuo lygesnes žvejybos sąlygas ir galimybes. Sektoriai gali būti nustatyti vienas greta kito.

3.3. Sektoriai žymimi skaičiais (1, 2, 3, …, 20). Žvejybos sektorius kiekvienam etapui dalyvis išsitraukia burtų keliu organizatorių nurodytu laiku prieš varžybų pradžią.

3.4. Kiekvienas varžybų dalyvis, prieš pradėdamas ir baigdamas žvejoti, privalo atsižymėti (pasirašyti) pas sektoriaus teisėją kada pradėjo žvejybą ir kada ją baigė. Jei šis reikalavimas yra nevykdomas, dalyvis diskvalifikuojamas.

3.5. Visi varžybų dalyviai pradeda žvejoti tiktai sulaukę savo sektoriaus teisėjo signalo. Iki to laiko bristi į vandenį ar žvejoti nuo kranto draudžiama. Visi varžybų dalyviai privalo baigti žvejoti sulaukę sektoriaus teisėjo signalo ir nedelsiant išlipti į krantą. Tęsti žvejybą po teisėjo signalo galima tik tuo atveju, jei dalyvis traukia pagautą žuvį, kuri užkibo iki teisėjo signalo.

3.6. Varžybų dalyviai, jei tai nesukelia grėsmės jų pačių saugumui ir netrukdo kitiems varžybų dalyviams, gali braidyti po visą sektoriaus plotą ar žvejoti nuo abiejų sektoriaus krantų. Varžybų dalyvis gali perbristi į kitą krantą tik savo sektoriaus ribose.

3.7. Varžybų metu dalyvis gali laisvai judėti sektoriuje, tačiau dalyvis turėtų gerbti kitų varžovų žvejybos erdvę ir netrukdyti jiems žvejoti kitame sektoriuje. Jei varžybų dalyviui atrodo, kad jo varžovas ar varžovai trukdo jam žvejoti, jis gali pareikšti žodinę pretenziją sektoriaus teisėjui.

3.8. Varžybų metu dalyvis gali žvejoti arba atlikti metimus tiktai savo sektoriaus ribose. Jei traukiant pagautą žuvį ji nuplaukia už sektoriaus ribos, dalyvis privalo likti savo sektoriaus ribose.

4. TEISĖJAVIMAS

4.1. Varžybų teisėjai yra: vyriausiasis teisėjas, sekretorius, ruožų ir sektorių teisėjai.

4.2. Vyriausiojo varžybų teisėjo teisės ir pareigos: skelbti varžybų pradžią ir pabaigą, skelbti varžybų rezultatus, duoti nurodymus ruožų ir sektorių teisėjams ir priimti galutinį sprendimą kilus nesutarimams.

4.3. Sekretoriaus teisės ir pareigos: parengti varžybų protokolą, sumuoti varžybų rezultatus ir vykdyti kitus vyriausiojo varžybų teisėjo nurodymus.

4.4. Sektorių tiesėjų tiesės ir pareigos: skelbti žvejybos sektoriuje pradžią ir pabaigą, vesti jų sektoriuje žvejojančių dalyvių laimikių ir laiko apskaitą, išmatavus laimikį, ištraukti iš tinklelio, išimti kabliuką, atgaivinti žuvį ir ją paleisti.

4.5. Ruožų tiesėjų tiesės ir pareigos: prižiūrėti savo ruože esančių sektorių teisėjų darbą, fiksuoti galimus nusiskundimus ir pranešti apie juos vyriausiajam teisėjui., skirti nuobaudas, esant reikalui, pakeisti ar pavaduoti sektoriaus teisėją bei vykdyti kitus vyriausiojo varžybų teisėjo nurodymus.

4.6. Jei varžybų dalyvis, nesilaiko šių taisyklių, nevykdo teisėjų nurodymų arba trukdo kitiems varžybų dalyviams, sektoriaus, ruožo arba vyr. teisėjas gali skirti šias nuobaudas: įspėjimas, išbraukti iš įskaitos laimikį, diskvalifikuoti dalyvį. Bet kurio varžybų dalyvio diskvalifikaciją turi patvirtinti vyriausiasis varžybų teisėjas.

4.7. Kiekviena paskirta drausminė nuobauda turi būti įtraukta į varžybų protokolą.

5. LAIMIKIAI, JŲ APSKAITA IR ELGESYS SU ŽUVIMI

5.1. Įskaitinės žuvys varžybose – kiršliai ir upėtakiai ne trumpesni kaip 25 cm.

5.2. Už kiekvieną pagautą įskaitinę žuvį dalyviui skiriama 100 taškų. Be to, dalyviui papildomai skiriama 20 taškų už kiekvieną įskaitinės žuvies ilgio centimetrą.

5.3. Jei varžybų dalyvis nori, kad jo pagauta žuvis būtų įskaityta, jis privalo pateikti žuvį teisėjui tinkliuke ir pats įdėti neatkabintą laimikį į matavimo lovelį, jei įmanoma, neištraukdamas žuvies iš vandens ir neliesdamas jos rankomis. Teisėjai iki dalyvių nebrenda.

5.4. Sektoriaus teisėjas išmatuoja žuvį nuo nosies galiuko iki apatinės uodegos peleko atšakos galo ir užrašo duomenis bei žuvies pagavimo laiką į sektoriaus protokolą. Sugautos žuvies ilgis apvalinamas iki artimiausio didesnio centimetro.

5.5. Išmatavus laimikį sektoriaus teisėjas privalo žuvį ištraukti iš tinklelio, išimti kabliuką, atgaivinti žuvį ir ją paleisti, visais šiais veiksmais padarydamas laimikiui kuo mažiau žalos.

5.6. Jei dalyvis nenori, kad laimikis būtų įskaitytas, leidžiama žuvį paleisti iš karto, nepateikus jos teisėjui.

5.7. Jei bet kuris iš varžybų teisėjų nustato, kad varžybų dalyvis pagavo žuvį neleistinais taisyklėse būdais ar netinkamai su ja elgėsi, varžybų dalyvis yra baudžiamas taisyklėse numatytomis drausminėmis nuobaudomis.

5.8. Laimikis įskaitomas tik tuo atveju, jei žvejybinis kabliukas įsmigęs pagautai žuviai burnos srityje.

5.9. Įskaitoma tik žuvis pagauta varžybų metu arba užkibusi varžybų metu, bet ištraukta ir išmatuota ne vėliau, kaip 15 minučių po varžybų pabaigos.

5.10. Jei laimikio fiksavimo metu dėl teisėjo kaltės neišmatuota žuvis prarandama, varžybų dalyviui yra užskaitomas taškų kiekis, lygus visų prarastosios rūšies žuvų, pagautų varžybų metu vidurkiui ir tai pažymima sektoriaus protokole.

5.11. Pasibaigus varžyboms, visi sektorių protokolai pateikiami varžybų sekretoriui, net ir tuo atveju, jei jame nėra nei vieno įrašo apie sugautą laimikį.

5.12. Varžybų metu tiek dalyviai, tiek teisėjai privalo elgtis su žuvimis laikydamiesi šių nurodymų:

5.12.1. Jei įmanoma, žuvis turi būti išmatuojama neišimant iš tinklelio ir paleidžiama kuo mažiau liečiant ją rankomis.

5.12.2. Jei žuvis yra liečiama rankomis, rankos prieš tai turi būti sudrėkintos ir atvėsintos vandenyje.

5.12.3. Matavimo, atkabinimo ir paleidimo metu žuvį rekomenduojama kiek galima ilgiau laikyti vandenyje. Jei to neįmanoma, rekomenduojama nelaikyti žuvies ore ilgiau, kaip 15 sekundžių. Jei, norint išmatuoti, atkabinti ar paleisti žuvį ją reikia laikyti ore ilgiau, kas 15 sekundžių yra rekomenduojama sudrėkinti žiaunas vandeniu.

6. ĮRANKIAI IR MUSELĖS

6.1. Vienas varžybų dalyvis vienu metu gali naudoti tik vieną muselinę meškerę, kuri neviršija 12 pėdų (366 cm) ilgio.

6.2. Varžybų dalyviai gali turėti su savimi daugiau nei vieną meškerę, kurios gali būti paruoštos žvejybai (valas suvertas, rite įstatyta į meškerės laikiklį, muses priristos).

6.3. Visi varžybų dalyviai privalo turėti graibštus, skirtus pagautai žuviai išgriebti. Rekomenduojama, kad tinkliukų medžiaga būtų minkšta ir neturėtų mazgų.

6.4. Varžybų dalyviai varžybų metu yra patys atsakingi už savo žvejybinę įrangą.

6.5. Varžybose gali būti naudojamas bet kuris serijinės gamybos muselinis valas. Valas gali būti plaukiantis, skęstantis ar skęstančiu galu išskyrus valus ar jų aksesuarus su švinu užpildyta šerdimi.

6.6. Prie valo ir pavadėlio yra draudžiama tvirtinti bet kokius plaukiančius ar skęstančius priedus, taip pat ir kibimo indikatorius.

6.7. Varžybose gali būti naudojamas pavadėlis, kurio ilgis neviršija dvigubo meškerės ilgio.

6.8. Vienas varžybų dalyvis vienu metu gali naudoti ne daugiau 3 dirbtinių muselių, tarp kurių, pavadėliui laisvai kabant, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m atstumas.

6.9. Visos varžybose naudojamos muselės turi būti arba surištos ant kabliukų be užkarpėlių, arba užkarpėlės turi būti visiškai užlenktos/nulaužtos.

6.10. Muselės gali būti tiek plaukiančios, tiek skęstančios. Muselė turi būti surišta ant vienšakio kabliuko. Kabliukų dydžiai – ribojami. Jei naudojamos 2 ar 3 muselės, jos turi būti rišamos ant kabliukų, kurių ilgis negali viršyti 40 mm. Jei ant pavadėlio naudojama tik viena muselė, tai jos kabliuko ilgis neribojamas.

6.11. Museles galima sunkinti viena metaline galvute, kurios diametras ne didesnis kaip 4 mm arba sunkinant muselės kūną arba naudojant abu museles sunkinimo budus kartu. Pastaraisiais atvejais svoris ant kūnelio turi būti uždengtas kitomis rišimo medžiagomis (dažai – nesiskaito). Sunkinimo medžiagos negali išsikišti už kabliuko užuolankos. Jei naudojama daugiau kaip 1 muselė ir muselės kabliuko ilgis neviršija 20 mm, tai jos kūnelio storis negali būti didesnis kaip 5 mm. Jei naudojama daugiau kaip 1 muselė ir muselės kabliuko ilgis yra nuo 20 iki 40 mm, tai jos kūnelio storis neturi viršyti 3 mm. Jei ant pavadėlio naudojama tik 1 muselė, tai jos kabliuko ilgis ir kūnelio storis nėra ribojamas.

6.12. Draudžiama naudoti museles, kurių konstrukcijoje panaudotos plastikinės vandens gyvių imitacijos, presuotas ar kitaip lydant suformuotas plastikas (plastmasė, guma, silikonas). Leidžiama naudoti tik liejimo/ tempimo būdu pagamintas vienodo apvalaus skerspjūvio rišimo medžiagas. Jos negali išsikišti už kabliuko užuolankos daugiau kaip 1 cm.

6.13. Draudžiama naudoti atraktantus, suteikiančius muselėms skonį ir/ar aromatą.

7. VARŽYBŲ REZULTATŲ IR LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS

7.1. Varžybų rezultatus paskelbia vyriausiasis varžybų teisėjas ne vėliau, kaip 1 val. po paskutinio varžybų etapo pabaigos.

7.2. Laimėtojais yra skelbiami 3 daugiausiai taškų surinkę varžybų dalyviai. Varžybų organizatoriai gali įsteigti ir kitus, papildomus, apdovanojimus, pvz. „Už didžiausią žuvį“.

7.3. Varžybų nugalėtoju ir I vietos laimėtoju skelbiamas didžiausią taškų skaičių surinkęs dalyvis, mažiau taškų už I vietos laimėtoją surinkęs varžybų dalyvis skelbiamas II vietos laimėtoju, mažiau taškų už II vietos laimėtoją surinkęs varžybų dalyvis skelbiamas III vietos laimėtoju ir t.t.

7.4. Dviem ar daugiau dalyvių surinkus vienoda taškų skaičių, laikoma, kad nugalėtojas yra mažesnį žuvų skaičių pagavęs varžybų dalyvis, o jei sutampa ir žuvų skaičius, nugalėtoju laikomas ilgesnę žuvį pagavęs varžybų dalyvis. Sutapus visiems trims kriterijams dalyviams skiriama vienoda vieta. Tokiu atveju žemesnė pozicija paliekama tuščia.

7.5. Svečių teisėmis dalyvaujantys muselininkai iš užsienio šalių varžosi dėl prizų, tačiau į Lietuvos Respublikos čempiono titulą nepretenduoja. Kolegoms iš užsienio šalių užėmus prizines vietas, Lietuvos Respublikos čempionu tampa pirmąsias tris vietas po kolegų iš užsienio užėmusieji dalyviai iš Lietuvos Respublikos vadovaujantis 7.1 – 7.4 punktuose nustatyta tvarka.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Varžybose gali dalyvauti visi asmenys, sulaukę 18 metų.

8.2. Varžybų dalyviams ir teisėjams varžybų metu alkoholinius gėrimus vartoti draudžiama.

8.3. Varžybų dalyviai sutinka su sąlyga, kad jų metu padaryta foto ir/ar video medžiaga gali būti panaudota populiarinant principą pagavai paleisk ir siekiant populiarinti žvejybą museline meškere bei šį renginį.

Čempionatą remia: Lietuvos sportinės žūklės federacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS XXXII ŽŪKLĖS MUSELINE MEŠKERE ČEMPIONATO NUOSTATAI

VIETA, LAIKAS.

Merkio upė , Puvočiai.

2017 m. rugpjūčio 19 d.

DIENOTVARKĖ:

08.00 – 09.00 dalyvių registracija;

09.00 – 10.00 – teisėjų ir dalyvių instruktavimas;

10.00 – varžybų atidarymas

10.30 – išvykimas į sektorius;

11.00 – varžybų startas – I etapas;

13:30 – I etapo finišas;

13:30-14:30 – pertrauka;

14:30 – II etapo startas;

17.00 – varžybų finišas;

17.00 – 18.00 rezultatų skaičiavimas;

18.00 nugalėtojų apdovanojimas ir varžybų uždarymas;

Čempionatas organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos Sportinės žūklės federacijos patvirtintus nuostatus:

1. Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere čempionato (toliau – čempionatas) nuostatai (toliau – nuostatai) parengti remiantis Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymu.

2. Nuostatuose ir varžybų taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka Mėgėjiškos žūklės taisyklių sąvokas.

3. Sugavai-paleisk principas reiškia, kad sugauta žuvis nedelsiant paleidžiama į tą pati vandens telkinį, stengiantis žuviai padaryti kuo mažiau žalos.

4. Vadovaujantis šiais nuostatais, čempionatui parengiamos varžybų taisyklės, kuriose nurodomas varžybų tikslas ir uždaviniai, vykdymo vieta, laikas, programa, sistema, reikalavimai varžybų dalyviams ir komandoms, nugalėtojų nustatymo būdai ir kita informacija. Varžybų taisyklės, įvertinant finansines galimybes, atitinka tarptautinių varžybų taisykles.

5. Čempionatas vyksta pagavai – paleisk principu, čempionato dalyviams varžantis sektoriuose, kur pasiektus rezultatus fiksuoja sektoriaus teisėjas.

6. Čempionate varžomasi individualioje įskaitoje, kur sudaromos galimybės čempionate dalyvauti tiek žūklės museline meškere klubų (toliau – klubų) nariams, tiek nepriklausantiems jokiems klubams čempionato dalyviams.

7. Atsižvelgiant į finansines ir sektorių parinkimo galimybes, čempionato dalyvių skaičius ribojamas iki 20.

8. Čempionato dalyviai moka starto mokestį, kuris naudojamas tik čempionato organizavimo išlaidoms padengti.

9. Ginčai ir nesutarimai dėl čempionato organizavimo, taisyklių taikymo ar rezultatų skaičiavimo sprendžiami su čempionato organizatoriais, nepriėmus bendro susitarimo – teisės aktų nustatyta tvarka.

ORGANIZATORIAI

Šį čempionatą organizuoja keturi Lietuvos muselininkų klubai: žūklės klubas “Merkys”, klubas “Flyfishing.lt”, klubas “Verpetas”, klubas „KMK“.

VIETŲ ČEMPIONATE PASKIRSTYMAS:

Čempionate rungiasi iki 20 dalyvių.

3 vietos iš 2016 m. čempionato asmeninės įskaitos prizininkų;

3 vietos iš 2017 m. „Pagavai-paleisk“ varžybų prizininkų;

3 vietos iš 2017 m. „Merkio“ taurės varžybų prizininkų.

8 vietos klubams, organizuojantiems čempionatą (Verpetas – 2, Merkys – 2, Flyfishing.lt – 2, KMK – 2);

likusios vietos – kolegoms iš užsienio šalių svečių teisėmis ir laisviesiems dalyviams.

Esant poreikiui bei fizinėms galimybėms ir vyr. teisėjo leidimui bendras dalyvių gali būti padidintas iki 24 dalyvių.

Visi 2017 m. čempionato dalyviai registruojasi taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Neužsiregistravus nustatyta tvarka vieta atitenka laisviesiems dalyviams.

TEISĖJAI

Kiekvienas dalyvis gali skirti varžyboms po 1 sektoriaus teisėją. Sektorių teisėjų pasiskirstymą sektoriuose lemia burtai.

Reikalavimai teisėjams: sektoriaus teisėju gali būti 18 metų sulaukęs asmuo, turintis patirties elgiantis su žuvimi bei sugebantis atskirti pagrindines žuvų rūšis. Teisėjas turi turėti savo bridbačius arba bridkelnes. Visą kitą teisėjo darbui skirtą įrangą (loveliai žuviai matuoti, raštvedybos priemonės ir t.t.) suteikia varžybų organizatoriai.

SEKTORIAUS TEISĖJO ATSAKOMYBĖ

Teisėjai privalo vadovautis varžybų taisyklėmis bei nuostatais. Atsakomybę už teisėjo darbą neša teisėją užregistravęs dalyvis. Dėl netinkamo teisėjo darbo jį užregistravusiam dalyviui gali būti taikomos drausminės nuobaudos: dalyvio įspėjimas ar diskvalifikacija.

DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

Registracija vyksta dviem etapais: vietų rezervacija ir registracija prieš renginį. Į čempionatą dalyvis gali registruotis poroje su teisėju arba individualiai.

Vietas prašome rezervuotis nuo rugpjūčio 5 d. 12:00 val. iki rugpjūčio 15 d. 12:00 val. el. paštu pranas.gudynas@gmail.com arba siunčiant SMS žinutę telefono numeriu 8 687 43657. Žinutėje prašome įrašyti: dalyvio vardą, pavardę, telefono numerį, el.paštą ir/arba teisėjo vardą, pavardę, telefono numerį, el.paštą.

Registracijos metu (renginio dieną nuo 08 iki 09 val.), visi užsirezervavę dalyviai bei teisėjai privalo atvykti ir patvirtinti dalyvavimą varžybose pas varžybų vyr. teisėją. Jei vietą užsirezervavęs dalyvis neužsiregistruoja, jo vieta atitenka laisviems dalyviams.

SVARBU!!! 2017 m. atrankinių varžybų laimėtojai bei 2016 m. čempionato prizininkai, taip pat kaip ir laisvieji dalyviai, nurodytu laiku privalo patvirtinti savo vietos rezervaciją, bei nurodyti teisėjo duomenis. Nepatvirtinę savo rezervacijos dalyviai registruotis į varžybas negalės, o laisva vieta atiteks laisviems dalyviams pagal rezervavimo eilę.

DALYVAVIMO MOKESTIS: vienam dalyviui – 30 EUR. Mokestis renkamas vietoje, prieš varžybas, registracijos metu.

VARŽYBŲ RĖMIMAS: visi rėmimo veiksmai bei reklaminiai-komerciniai veiksmai varžybų vietoje turi būti suderinti su organizatoriais iš anksto ir vykdomi tik gavus jų leidimą.

MAITINIMAS: varžybų dalyviams ir teisėjams varžybų metu bus pateikiami užkandžiai ir gaivieji gėrimai.

Tiek varžybų dalyviams, tiek teisėjams varžybų metu ALKOHOLINIUS GĖRIMUS VARTOTI DRAUDŽIAMA!!!

Varžybų vyr. teisėjas

Varžybų sekretorius Pranas Gudynas